fbpx

Finance Academy

Политика за общи условия

Общи условия за ползване
 1. Предмет

Настоящите общи условия („Общи условия“) са предназначени за регулиране на отношенията между „Финакадеми“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Република България с ЕИК 202950494, със седалище и адрес на управление: бул. „Васил Левски” 65, гр. София, П.К. 1000, и потребителите на услугите, които Finance Academy предоставя.

Създаването на профил на Уебсайта и достъпът до нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Молим Ви да се запознаете с тяхното съдържание преди да пристъпите към активиране на профил и използване на услугите, които предлагаме.

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.

 1. Дефиниции

„Finance Academy“ или „нас“, „ние“ означава Финакадеми“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Република България с ЕИК 202950494, със седалище и адрес на управление: бул. „Васил Левски” 65, гр. София, П.К. 1000.

„Курс“ означава отделни образователни курсове, предлагани онлайн от Finance Academy, насочени към повишаване на знанията на Потребителите в сферата на бизнеса, предприемачеството и личните финанси, в безплатна или платена форма, съобразно вида на Курса и посочената информация на Уебсайта.

„Образователни материали“ означава информацията и материалите, предоставени от Finance Academy в рамките на Курс, Програма или друга обучителна услуга, в хартиен или електронен вид.

„Потребител/и“, „Курсист/и“ или „вие“ означава физически лица, които са регистрирани на Уебсайта и се обучават в Курс или Програма или ползват други образователни услуги, предлагани от Finance Academy.

„Права на интелектуална собственост“ означава патенти, права върху изобретения, авторско право, права върху софтуер, търговски марки, търговски наименования, марки за услуги, лога, търговски тайни, поверителна информация, компилации, диаграми, скици, интегрални схеми, ноу-хау, права върху база данни, дизайни и др. методи, процеси, формули, права за използване и други права върху патент и привилегии, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, заедно с всички подобрения, изменения и производни от всички горепосочени обекти на интелектуална собственост, както и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита, които съществуват или ще съществуват сега или в бъдеще навсякъде по света.

„Програма“ означава образователните програми, организирани онлайн от Finance Academy, които съдържат цялостни обучения в следните сфери:

 • Основи на инвестициите и лични финанси.

„Общи условия“ означава настоящите Общи условия, включително Политиката за защита на личните данни и Политиката за използване на бисквитки, които са неразделна част от Общите условия, както ценоразписите и информацията относно вида и графика на обучение, поместени на Уебсайта на Finance Academy.

„Такси“ означава таксите, дължими от Потребителя за Курс, Програма, изпит или друга услуга, предоставяна от Finance Academy, които се предлагат в платена форма.

„Уебсайт“  за целите на настоящите Общи условия означава нашият уебсайт https://financeacademy.bg/.

 1. Обща информация

Finance Academy предлага онлайн обучителни услуги в различни направления, насочени към  повишаване на предприемаческата култура и личната финансова грамотност на Потребителите. Програмите и Курсовете на Finance Academy се предлагат изцяло онлайн. Нашият екип се стреми да осигури на Потребителите възможност да придобият практически познания в сферата на предприемачество, лични финанси, бизнес, дигитална трансформация, като организира Програми, Курсове, уебинари и други събития с образователна насоченост. Настоящите Общи условия се прилагат спрямо всички дейности, Програми и Курсове, предлагани от Finance Academy.

Онлайн обучителни услуги, предоставяни от Finance Academy, имат единствено образователна цел и не представляват инвестиционни услуги или дейности по смисъла на чл.6, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“). Нашите обучителни услуги и Образователни материали не включват и не съставляват инвестиционни съвети (съгласно дефиницията, дадена в Допълнителните разпоредби на ЗПФИ) или лични препоръки (по смисъла на чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565). Finance Academy не оперира нито като инвестиционен посредник, нито като обвързан агент и не предоставя, с цел насърчаването на продажбите на услугите на инвестиционен посредник, инвестиционни съвети на клиенти или потенциални клиенти по отношение на сделки с финансови инструменти и не предоставя съвети по отношение на предлагани от конкретен инвестиционен посредник услуги. Нашите обучителни услуги и Образователни материали не представляват маркетингови материали и нямат за цел да рекламират или насочат Потребителите към използване на конкретен инвестиционен продукт или платформа.

Програмите и Курсовете се осъществяват изцяло онлайн, като онлайн протича и свързаната с тях комуникация, предоставянето на Образователни материали, възлагането и изпълнението на домашни работи, задачи и работни проекти. Вие носите отговорност и следва да гарантирате наличието на необходимата връзка с интернет, за да достъпвате и ползвате услугите ни.

Finance Academy не представлява лицензиран център за професионално обучение и не издава държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“.

Ние ще положим разумно дължимата грижа и умения при предоставянето на функционалностите на Finance Academy и при поддържането на безопасна, сигурна и безпроблемна среда, но не можем да гарантираме, че Finance Academy винаги ще функционира онлайн без смущения, закъснения или недостатъци. В случай на невъзможност Finance Academy да бъде достъпна в определен момент, екипът на Finance Academy поема ангажимента да започне своевременна работа по отстраняването на проблема и полага всички разумни усилия да възстанови достъпа до Finance Academy във възможно най-кратки срокове. Finance Academy не носи отговорност за вреди, възникнали във връзка с използването на предоставяните от нас функционалности и услуги.

Вие можете да използвате Образователните материали и информацията на свой собствен риск, за което Finance Academy не носи отговорност. Вашата отговорност е да се уверите, че ползваните от Вас Курсове, Програми или други услуги отговарят на Вашите настоящи изисквания. Finance Academy предлага на своите Курсисти услуги, като по никакъв начин не се ангажира с постигане на определен резултат от тях или с осигуряване на реализация или финансиране на разработени проекти, в рамките на обучението.

Ние не потвърждаваме и не гарантираме точността, истинността или надеждността на съдържанието, Образователните материали и информацията, предоставена от лекторите и преподавателите в рамките на Курс, Програма или друга услуга, нито подкрепяме конкретни мнения, изразени от тях или други Курсисти.

Ние предоставяме, а Вие използвате нашите услуги съгласно параметрите, обявени на Уебсайта и в настоящите Общи условия.

Независимо от гореописаната обща информация, конкретните правоотношения между Потребителите и Finance Academy се регламентират от разпоредбите на настоящите Общи условия в цялост, с които следва да се запознаете.

 1. Регистрация

За да се запишете в Курс, Програма или за да ползвате някоя от другите онлайн обучителни услуги на Finance Academy, Вие следва да създадете профил на нашия Уебсайт посредством въвеждането на потребителско име, две имена, електронна поща, телефон и парола. Тези данни са задължителни за регистрацията и за създаването на профил на курсиста с цел достъп до услугите на Finance Academy. В рамките на регистрационния процес Вие следва да декларирате и потвърдите запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни чрез поставяне на отметка в съответните полета.

Вие сте изцяло отговорни за активността по Вашия профил и опазването на паролата Ви конфиденциална. В случай че установите използване на профила Ви без Вашето разрешение, следва да ни уведомите незабавно на [email protected]

Като условие за използване на услугите, предлагани от Finance Academy и Уебсайта, Вие се задължавате да ги използвате:

 • само за цели, позволени от настоящите Общи условия и действащото законодателство, подзаконови актове или общоприети практики;
 • по начин, който не ги застрашава от повреда, претоварване на нашите системи и мрежи, и без да предприемате действия, нарушаващи наши или чужди законни права и интереси.

Finance Academy предоставя своите услуги на Потребителите “такива, каквито са”, без пряка или косвена гаранция от какъвто и да е вид.

Finance Academy си запазва правото да откаже предоставянето на достъп и възможност за използване на Уебсайта и услугите без да е длъжна да излага причини, като Ви уведоми за това на имейл адреса, посочен от Вас при регистрация.

 1. Участие в Програма на Finance Academy

За да се запишете в Програма на Finance Academy, Вие следва да разполагате с регистрация на нашия Уебсайт. При записване в Програма, Вие получавате достъп до първоначален Курс, за който не дължите Такса. За явяването на изпит в края на първоначалния Курс се дължи Такса, съгласно посочения размер на Уебсайта. При постигане на оценка от изпита над 50%, Вие имате право да продължите с Програмата, за което дължите заплащане на Такса за Програмата, съгласно посочения размер на Уебсайта. Таксата се заплаща еднократно преди продължаване с Програмата.

В рамките на Програмата, Вие получавате достъп до Курсове, Образователни материали и съдържание, съгласно публикуваната информация на Уебсайта. В случай че Програмата е предвидена да приключи с изпит, Вие не дължите Такса за явяване. Изпитът се счита за преминат успешно при постигане на оценка над 50% правилни отговори. При неуспешно преминаване на изпита, за всяко повторно явяване се дължи Такса.

В случай че Програмата е предвидена да приключи с изготвяне на работен проект (в допълнение към или вместо изпит), Вие изрично се съгласявате че работният проект ще бъде обект на оценка от т.нар. жури и в тази връзка Finance Academy има право да споделя изготвения от Вас проект с лица, ангажирани в процеса по оценяване, по своя преценка, включително външни за Finance Academy такива. Finance Academy има право да дава препоръки и насоки по изготвените от Вас работни проекти, но по никакъв начин не се ангажира и не носи отговорност за тяхното реализиране или финансиране.

При успешно завършване на Програма, всеки от Курсистите получава сертификат, който не представлява държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“.

 1. Участие в отделен Курс на Finance Academy

Освен цялостна Програма, Finance Academy предлага и достъп до отделни образователни Курсове по различни теми, в сферата на бизнеса, предприемачеството и личните финанси. За да се запишете в Курс на Finance Academy, Вие следва да разполагате с регистрация на нашия Уебсайт. За да получите достъп до Курс, който е обявен като платен, Вие следва да заплатите съответната Такса. След извършване на плащането, Вие получавате достъп до Курса, Образователни материали и съдържание, съгласно информацията, посочена от Finance Academy.

Курсът приключва с изпит, който се счита за преминат успешно при постигане на оценка над […]. При неуспешно преминаване на изпита, за всяко повторно явяване се дължи Такса. При определени Курсове (напр. безплатни Курсове) Такса може да се дължи и при първоначалното явяване на изпит, като тази информация ще Ви бъде предоставена предварително и ще бъде достъпна на Уебсайта.

При успешно завършване на Курс, всеки от Курсистите получава сертификат, който не представлява държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“.

 1. Такси

Таксите за всички услуги, предлагани от Finance Academy (включително, но не само, за Курсове, Програми, явяване на изпит), са посочени на Уебсайта.

Таксите, публикувани на Уебсайта, са окончателни и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Потребителят може да заплати Таксите като използва по свой избор някой от посочените на Уебсайта методи за плащане. Finance Academy предлага плащане чрез следните методи:

 • в брой;
 • с дебитна/кредитна карта;
 • с директен банков превод.[RD2]

Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на тази трета страна. Finance Academy не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Finance Academy.

Всички плащания се извършват в български левове.

 1. Права на интелектуална собственост

8.1. Права на Finance Academy

Уебсайтът, неговото съдържание, Курсовете, Програмите, както и всички Образователни материали, ресурси, файлове с данни, други материали като анализи, планове, препоръки, документи, отчети, оферти, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии и други обекти на интелектуална собственост, до които имате достъп във връзка с предоставяните услуги и на базата на тези Общи условия, са защитени от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост и са собственост на Finance Academy или се използват от последната съгласно получен лиценз или разрешение и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Съдържанието на Уебсайта обхваща още (включително, без изброяването да е изчерпателно) всички текстове, форматирането, избора, координацията, подредбата и дизайна на Уебсайта, както и изображенията, графиките, инструментите, приложенията, текстовото съдържание, фотографските изображения, марките (включително заявените такива с незавършен процес на регистрация), търговските наименования, логата, информационните ресурси, както и други материали и информация, поместена на Уебсайта.

Обектите на интелектуална собственост на Finance Academy не могат да бъдат копирани, изследвани с оглед механизма им на създаване, декомпилирани, разделяни на части, изменяни, публикувани, променяни или по друг начин разпространявани, рекламирани, записвани, публично представяни, лицензирани или прехвърляни под каквато и да е форма, освен след получаването на предварително, изрично, писмено съгласие от Finance Academy за подобно действие.

Вие нямате право да премахвате или променяте информация или обозначения на авторски права, бранд наименования, търговски наименования или други права на интелектуална собственост от никой от обектите на интелектуална собственост на Finance Academy. Вие нямате право да правите видео и/или аудио записи на Курс, Програма или друго обучение, в което участвате.

Finance Academy си запазва правото да използва технически средства за защита на Курсовете, Програмите, софтуера, хардуера, файловете с данни, Уебсайта и неговото съдържание, Образователните материали и други обекти на интелектуална собственост с цел спазване на ограниченията и условията за използване на тези обекти. Вие нямате право да премахвате, повреждате, унищожавате или разстройвате такива технически средства за защита или да създавате условия за извършване на такива действия от трети лица.

Нищо, свързвано с предоставените услуги, не може да се счита, приема или тълкува директно или индиректно като предоставяне на съгласие, лиценз или право за търговско ползване на марката Finance Academy или каквито и да е материали и информация, предоставени в хода на обучителния процес и защитени от права на интелектуална собственост, без предварителното, писмено разрешение на Finance Academy.

В рамките на обучителния процес, Finance Academy Ви предоставя ограничено, непрехвърлимо, неизключително право за използване на Образователните материали и информацията, предоставена в хода на Курса, Програмата или съответното обучение, единствено с лична и образователна цел.

8.2. Права на Потребителите

Вие притежавате материалите и съдържанието, които създавате и споделяте в рамките на обучителния процес. Вие отговаряте за всички материали, които добавяте, създавате, предоставяте или разпространявате в хода на обучението, като се съгласявате, че Вие носите риска и отговорността за възникнали в резултат от това споделяне вреди, които могат да настъпят за Вас или за трети лица.

Вие се съгласявате, че по отношение на всички материали и цялото съдържане, създадено и споделено от Вас в рамките на обучителния процес, включително, но не само, домашни работи, проекти и задачи, Вие ни предоставяте неотменимо, прехвърлимо, подлежащо на сублицензиране, безвъзмездно право и лицензия за използване, разпространение, модифициране, възпроизвеждане, копиране, публично представяне или изпълнение, превеждане и създаване на производни произведения на Вашите материали, за максималния срок, допустим по закон.

Вие декларирате и гарантирате, че имате всички необходими права да предоставите гореспоменатите разрешения, без да нарушавате права на трети страни, включително права във връзка със защита на лични данни, авторски и сродни на тях права, облигационни и други права.

 1. Право на отказ

В качеството си на потребител, всеки Курсист има право да се откаже от Курс, Програма или друга услуга, предоставяна от Finance Academy, без да посочва причина, в 14-дневен срок, считано от датата на изпращане от Finance Academy на имейл съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който имейл се изпраща на посочения от Курсиста имейл адрес.

Ако желаете да се откажете от Курс, Програма или друга услуга, предоставяна от Finance Academy, Вие следва да ни уведомите за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Ние ще Ви възстановим Таксата без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сте ни уведомили за решението си да се откажете от договора. Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния вид обучителна услуга.

В съответствие със закона, Вие нямате право да се откажете от договора и да търсите възстановяване в случай че услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло.

В съответствие със закона, в случай че упражните правото си на отказ от Курс или Програма, след като сте се съгласили, че Курсът или Програмата могат да започнат преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Вие заплащате пропорционалната сума на това, което действително Ви е било предоставено до момента, в който сте уведомили Finance Academy за упражняване правото на отказ.

Независимо от това, в съответствие с нашата гаранция за качество, в рамките на първите 7 дни от ефективното започване на съответния Курс или Програма, Вие можете да се откажете и да Ви бъде възстановена пълната Такса.

 1. Прекратяване на достъпа до услугите на Finance Academy

Finance Academy си запазва правото едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати правото на достъп до услугите на Finance Academy на Потребител, който:

 • не заплати дължими Такси;
 • нарушава Права на интелектуална собственост на Finance Academy или на трети лица и/или правото на неприкосновеност на личния живот или неправомерно разкрива или използва поверителна информация;
 • причинява риск от или действителна телесна повреда, материални или нематериални щети;
 • демонстрира агресивно, обидно или заплашително поведение спрямо служители на Finance Academy, лектори, преподавател или други лица, ангажирани в обучителния процес или спрямо други Потребители;
 • демонстрира поведение, което смущава учебния процес и пречи на провеждането на съответното занятие;
 • плагиатства при изготвяне на възложени домашни работи, задачи и работни проекти;
 • осъществява неразрешена реклама;
 • предприема действия, които налагат, или могат да наложат, неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на Finance Academy;
 • нарушава настоящите Общи условия.

В случай на прекратяване на достъпа до услугите на Finance Academy поради гореописаните предпоставки, Finance Academy има право да задържи Таксите (в случай че такива се дължат) съразмерно на предоставената услуга, а ако има суми, които следва да се върнат на Курсиста, ще бъдат върнати.

 1. Промени в Общите условия

Потребителите се съгласяват, че Finance Academy има правото едностранно да променя, добавя или премахва части от настоящите Общи условия по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между страните следва да се счита последната версия на Общите условия, поместена на Уебсайта. Finance Academy уведомява всички Потребители за промените в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство. Вие изрично се съгласявате, че във връзка с изменението на настоящите Общи условия, Вие ще бъдете уведомявани чрез изпращане на имейл на Вашата електронна поща, използвана за регистрация на Уебсайта, или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.

Ако не сте съгласни с измененията в Общите условия, Вие можете да се откаже от тях, без да посочвате причина или да продължите да ги изпълнявате при действащите преди изменението Общи условия.

Вие можете да се откажете от Общите условия като изпратите до Finance Academy писмено уведомление в 1- месечен срок от получаването на съобщението за изменението на Общите условия. Изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Курсиста, когато Курсистът е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес и същият не е упражнил право на отказ в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението, както и преди изтичането на 1-месечен срок, в случай че в неговите рамките Курсистът е ползвал услугите на Finance Academy.

 1. Сигурност и защита на личните данни

Finance Academy зачита правото на всички Потребители на неприкосновеност и защита на личните им данни. Подробна информация за събирането и обработването на лични данни на Потребители се съдържа в Политиката за защита на личните данни на Finance Academy[RD3] , която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

 1. Отговорност

Finance Academy няма обективната възможност и задължение да контролира начина, по който Потребителите използват Уебсайта и обучителните ни услуги. Вие ползвате Уебсайта и обучителните услуги на своя отговорност, като се съгласявате, че Finance Academy не носи отговорност за преки и/или косвени имуществени и/или неимуществени вреди и/или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа или прекратен и/или прекъснат достъп до Уебсайта и обучителните услуги, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на Уебсайта и обучителните услуги, в това число и относно начина, по който обучителните услуги биха могли да Ви въздействат.

Finance Academy не носи отговорност за липсата на достъп до Уебсайта и обучителните услуги, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Finance Academy.

Finance Academy не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни на Потребителите, причинени от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Уебсайта.

Отговорността на Finance Academy за вреди, произтичащи от нашата небрежност, договорно нарушение или друго действие или бездействие във връзка с настоящите Общи условия, не надвишава размера на Таксата, която Потребителят е заплатил за съответната обучителна услуга.

Finance Academy не предоставя каквито и да е допълнителни гаранции на Потребителите или трети лица, които не са уредени в настоящите Общи условия.

В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на Finance Academy не е разрешено от закона, то отговорността на същата следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

 1. Потребителски жалби и сигнали

В качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на Вашите права, Вие имате право да подавате жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път. Информация за контактите на Комисията за защита на потребителите можете да намерите тук: https://kzp.bg/kontakti.

В допълнение, като потребител, Вие имате право да подадете оплакване и през портала на Европейската Комисия за Онлайн решаване на спорове. Повече информация ще намерите тук: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show/.

 1. Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Потребителите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните имейл адреси.

 1. Приложимо право

Настоящите Общи условия са предмет на правото и законите на Република България. Възникнали спорове между Потребителя и Finance Academy се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие във връзка с тълкуването, приложението или изпълнението на тези Общи условия, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

 1. Общи разпоредби

Потребителите се задължават да ползват обучителните услуги на Finance Academy добросъвестно и по предназначение, спазвайки всички норми на приложимото законодателство, като се задължават да не ползват софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането на Finance Academy или биха нарушили нейните Права на интелектуална собственост.

Потребителите се съгласява, че настоящите Общи условия не вменяват каквито и да било задължения, освен изрично описаните тук и произтичащи от закона. В тази връзка Потребителите се съгласяват, че в настоящите Общи условия не са налице неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите, като в случай че определен Потребител счита, че някоя клауза е неравноправна, то същият следва да преустанови незабавно ползването Уебсайта и останалите обучителни услуги на Finance Academy.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя/-и от клаузите в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/-и или неравноправна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия като цяло или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.