fbpx

Finance Academy

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни (‘‘Политика’’) описва как и защо обработваме личните данни, предоставени от Вас на нашия уебсайт с интернет адрес https://financeacademy.bg/ (“Уебсайта“), как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с тях. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни без Вашето съгласие. Обработването на личните Ви данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („Регламента“), Закона за защита на личните данни, както и всеки друг приложим нормативен акт в сферата на защитата на личните данни.

Създаването на профил на Уебсайта и достъпът до нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящата Политика. Молим Ви да се запознаете с нейното съдържание преди да пристъпите към активиране на профил и използване на услугите, които предлагаме. 

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящата Политика в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис

 • Информация за Администратора

Уебсайтът с интернет адрес https://financeacademy.bg/ е собственост и се управлява от „Захара Консулт“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Република България с ЕИК 201728220, със седалище и адрес на управление: бул. „В. Левски” 65, гр. София, П.К. 1000 („Finance Academy“, или „нас“, „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

 • Лични данни 

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. 

Личните данни, които са били подложени на псевдонимизация, но които могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, поради което също са защитени.

Анонимна информация, която не позволява да се идентифицира физическото лице, не подлежи на защита.

 • Категории лични данни, които обработваме

Ние не събираме лични данни от Вас, освен ако Вие или упълномощено от Вас лице не ни ги предостави доброволно. Ние използваме Вашите лични данни единствено, за да предоставим предлаганите в Уебсайта услуги, за администриране на участието Ви в обучителния процес или за да удостоверим конкретната самоличност при влизане в системата. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея. 

За да можете да създадете профил в нашия Уебсайт и да използвате нашите услуги, включително, но не само, за да вземете участие в курс, предлаган от нас („Курс“), цялостна програма („Програма“), да се явите на изпит, който организираме („Изпит“) или да вземете участие в друга наша образователна инициатива, ние имаме нужда да събираме и обработваме определена информация за Вас. В зависимост от вида на използваните на Уебсайта услуги, това може да включва част или цялата информация, посочена по-долу:

 • За да си направите регистрация на нашия Уебсайт, ние събираме Ваши лични данни с цел създаване на Ваш профил при нас. Информацията, която ни предоставяте, включва потребителско име, две имена, електронна поща, телефон и парола. 

Вие можете, по Ваш избор, да се регистрирате на нашия Уебсайт чрез профила Ви във Facebook или Google. Ако изберете такъв вариант, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите лични данни от профила Ви във Facebook или Google на Finance Academy. Разрешенията за достъп до информация се управляват от политиките за поверителност на Facebook и могат да бъдат настройвани чрез механизмите за поверителност на Facebook. Политиките за поверителност на Facebook и Google може да видите на: https://www.facebook.com/about/privacy; https://policies.google.com/privacy. Ние не публикуваме нищо в профилите Ви без изрично Ваше съгласие. 

 • Във Вашия профил може да съхраняваме информация за ползвани услуги, участието Ви в Курсове, Програми, Изпити и оценки от тях, изпълнени домашни работи, задания, проекти и абонаменти. Освен информацията по текущите ви Курсове и Програми, ние съхраняваме и обработваме история на предишните Ви участия и изпълнени към Вас услуги, за да може Вие да ги използвате с доказателствена или друга цел във всеки един момент, както и за да защитим наши законни интереси в случай на евентуални спорове или претенции.
 • При закупуването на платени услуги, предоставяни от нас, ние събираме информация за покупката. Finance Academy си партнира с други компании за обработка на плащания, а платежната информация, която предоставяте, се събира и използва от тях в съответствие с техните политики за поверителност. Finance Academy няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с банкова карта.
 • Бихме могли да поискаме информация относно Вашия IBAN, за да Ви възстановим съответните суми, в случаите, предвидени в Общите условия. 
 • Ние обработваме информация, която изпращате на или до Уебсайта под формата на коментари, приноси към дискусии, съобщения до други участници в Курс или Програма или по друг сходен начин. 
 • Когато се свързвате с нас по някаква причина чрез електронна поща, функционалностите на Уебсайта или по телефон, може да обработим всякаква информация, която ни предоставите. Всички имейли, изпратени до нас, както и всички съобщения, получени чрез нашия онлайн формуляр за връзка, се записват и препращат до съответните ни служители, натоварени с обработването на заявката, като можем да ги запазим, за да подобрим нашите услуги и Уебсайт. 
 • Можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в Уебсайта, като например съдържанието, което преглеждате или публикувате, колко често използвате нашите услуги и предпочитанията Ви в тази връзка. Ние може да събираме и обработваме информация за Вашето устройство, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър – за целите на системна администрация, администриране на поръчки и подобряването на услугите ни. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, вижте правилата ни за “бисквитките” („Политика за бисквитките”).

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Регламента. Ние се стремим да гарантираме безопасността и неприкосновеността на личния живот на децата онлайн, поради което Уебсайтът не предлага услуги на лица под 16-годишна възраст. 

 1. Принципите, въз основа на които обработваме личните Ви данни:

Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни – събирането на лични данни е в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин.

Принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни.

Принцип на точност – личните данни трябва са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват.

Принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Личните Ви данни се обработват в регистър „Потребители“, поддържан от Finance Academy.

 1. Какви са целите и основанията на обработването?

Ние зачитаме желанието Ви да използваме Вашите данни единствено по предназначението, за което са предоставени. В тази връзка ние събираме, използваме и обработваме информацията, описана по-горе, за следните цели и на следните основания:

 • Предоставяне, съответно ползване, на нашите услуги и изпълнение в тази връзка на договорни и преддоговорни задължения, което може да включва, при необходимост, следното:
 • регистриране и управление на профил на Уебсайта;
 • участие в Курс или Програма, организирани от Finance Academy;
 • използване на различни обучителни или други услуги, които Finance Academy предлага;
 • явяване на Изпит, организиран от Finance Academy;
 • предоставяне на ефективно и качествено обучение;
 • предоставяне на заявените от Вас услуги и продукти;
 • участие в дискусии, публикуване на коментари, съобщения, публикации или на Уебсайта;
 • обработване на плащания за платени услуги, предоставяни от Finance Academy;
 • разрешаване на всякакви проблеми, свързани с услуги, предоставяни от Finance Academy, включително, но не само, свързани с възстановяване на суми;
 • осъществяване на комуникация и предоставяне на информация, включително по електронна поща и телефон, необходима във връзка с участие в Курс или Програма, явяване на Изпит, използване на обучителни или други услуги, които Finance Academy предлага, както и всякакво друго съдействие в тази връзка;
 • изпращане на известия за плащания или информация за промени в нашите услуги, както и изпращане на известия или друга информация, съгласно изискванията на закона;
 • предоставяне на техническа поддръжка.

За реализиране на договорните ни и преддоговорни задължения може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. Освен това, за изпълнението на тази цел се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 • Личните Ви данни могат да бъдат обработвани за защита и прилагане на нашите легитимни интереси, както и такива на други потребители или трети лица, като тези цели могат да включват осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта, осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път и по телефона по въпроси, свързани с Вашето участие в Курсове, Програми, Изпити или ползване на други услуги, обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция, статистически и счетоводни цели, защита на информационната сигурност, разрешаване на спорове, предотвратяване на измами. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. При осъществяване на дейности, базирани на легитимен интерес, винаги поставяме Вашите основни права и свободи на първо място и се стремим те да бъдат незасегнати.
 • Въз основа на Вашето изрично предварително съгласие, можем да използваме предоставените от Вас лични данни за осъществяване на маркетингови и промоционални цели. В тази връзка, при наличие на съгласие от Ваша страна, можем да ви изпращаме маркетингови съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация относно услугите ни, специални оферти и др. За целта, може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. Обработването в такива случаи е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас за в бъдеще, като: 
 • промените настройките във Вашия профил;
 • използвате връзка „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
 • се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-долу.
 • Личните Ви данни могат да бъдат обработвани във връзка с изпълнението на наши законови задължения, в това число, но не само, изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи (напр. КЗП, КЗЛД). За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

 •  Споделяне на лични данни с трети страни

Вашите лични данни се обработват от нашите служители за изпълнение на посочените по-горе цели. Освен това, можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване е необходимо за удовлетворяване на горепосочените цели, на следните категории получатели:

 • Подизпълнители и доставчици на услуги, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с потребители и техническа поддръжка, както и други услуги, свързани с администриране на услуги, счетоводни, данъчни и юридически консултанти, доставчици на маркетингови услуги, за реализиране на маркетингови дейности, за които сте предоставили съгласие, както и такива, свързани с пазарни изследвания.
 • Компетентни органи, институции и лица, които има правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.
 • Лектори и лица, ангажирани в организирането и провеждането на Курсове и Програми, в предоставянето на обучителни услуги и администрирането на  Изпити, както и лица, които участват в процеса по оценяване на работни проекти или задания или са ангажирани във връзка с предоставяне на бизнес препоръки.
 • Бъдещ продавач или купувач, в случай че Finance Academy е обект на продажба, или че то купува или е в процес на продажба или покупка на своя бизнес или активи или част от тях.

Когато представяте работни проекти или задания или публикувате коментари или участвате в дискусии, Вие споделяте определена лична информация с други курсисти, потребители на услуги или посетители на Уебсайта.

Също така можем да споделяме предоставена от вас информация и данни, работни проекти или задания, с цел реализация на бизнес проекти и информираност по отношение на бъдещи професионални възможности. 

Ние гарантираме, че достъпът до Вашите лични данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на личните данни и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 • В кои държави обработваме личните Ви данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни на територията на Република България.

В случай че Ваши лични данни бъдат предадени на доставчик на услуги, намиращи се извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме сигурността на Вашите права и интереси, прилагайки поне една от следните предпазни мерки:

 • Предоставяне на личните Ви данни в държави, за които Европейската комисия е признала адекватно ниво на защита на личните данни. 
 • Сключване с доставчиците на услуги на конкретни договори, съдържащи стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия, или избор на доставчици, които разполагат с одобрен кодекс за поведение по смисъла на Регламента.  

Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени по-долу, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

 • Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни при спазване на принципа ограничаване на срока за съхранение на лични данни до строг минимум. Редовно правим проверки, за да установим кога и кои лични данни следва да бъдат изтрити. Въпреки това, предвид факта че обработваме Вашите лични данни за различни цели, действителният период, за който ще се съхраняват личните данни, зависи от определени обстоятелства, включително от удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме:

 • Обема, естеството и чувствителността на личните данни.
 • Потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни.
 • Целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства.
 • Приложимите законови изисквания.

Ето някои примерни срокове на съхранение, които прилагаме:

 • Личните данни, които ни предоставяте при регистрация на Уебсайта, се съхраняват за целия период на поддържане на регистрацията в Уебсайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията, освен ако спрямо определени данни не се прилага по-дълъг срок по закон.
 • Данни, предоставени в хода на Курс, Програма или във връзка с провеждането на Изпит, се пазят за срок до 5 години от тяхното приключване, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

 • Какви са правата Ви във връзка с обработването на Вашите лични данни?

Право на достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да получите потвърждение от нас дали обработваме Ваши лични данни и ако да, имате право да поискате достъп до личните си данни, както и всяка налична информация за техния източник, включително копие от тях. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Finance Academy си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране на всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни – в случай че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право да поискате от нас да ги коригираме без ненужно забавяне, директно през Вашия профил в Уебсайта или с отправяне на искане до Finance Academy.

Право на изтриване – Вие имате право да поискате от нас да заличим Вашите лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания: (i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; (ii) Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им; (iii) Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; (iv) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; (v) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Finance Academy.

Моля, имайте предвид, че Finance Academy има право да не удовлетвори това искане в определени случаи, определени в Регламента и местното законодателство. Finance Academy не изтрива данните, за които има законово задължение да ги съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нас съдебни претенции или доказване на наши права.

Право да поискате ограничаване на обработването – имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни при определените по-долу обстоятелства: (i) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; (ii) обработването на данните е без правно основание, но Вие не искате тяхното изтриване, а вместо това искане ограничаване на обработването им; (iii) имате нужда от личните данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции, а личните данни вече не са ни необходими за определената цел на обработване; или (iv) подали сте възражение срещу обработването на лични данни, в очакване на проверка дали основанията ни за обработване са законни.

Право да оттеглите съгласието си – ако обработката на Вашите лични данни се основава на предоставено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време (като това няма да повлияе върху обработката въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му), като се свържете с нас чрез искане в свободен текст изпратено по имейл на адрес: [email protected]. Finance Academy може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни – можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това. По-конкретно, можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по начините, посочени в настоящата Политика.

Право на преносимост на данни – ако Вашите лични данни се обработват по автоматизиран начин, въз основа на вашето съгласие или за изпълнение на нашите договорни отношения, Вие имате право да поискате от нас да Ви предоставим личните Ви данни във формат, който може да се чете от машината, за предаване на друг администратор на данни.

Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Ако считате, че нарушаваме правата Ви или приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни, като данните за контакт с КЗЛД са посочени по-долу.

Ние не обработваме лични данни за автоматизирано вземане на решения и профилиране. 

Моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни за контакт, за да подадете искане във връзка с гореописаните права. Ние ще положим разумни усилия, за да отговорим на искането Ви в рамките на 30 дни от неговото получаване. Ако не можем да удовлетворим молбата Ви в рамките на 30-дневния период, ще Ви уведомим своевременно за причината и очаквания срок. Възможно е да имаме по-силно правно основание за обработване на личните Ви данни, или да се прилага законово изключение. Ако отхвърлим молбата Ви, ще Ви дадем информация за причината.

 • Как гарантираме сигурността на личните ви данни?

Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните Ви данни. Като администратор на личните Ви данни, ние сме имплементирали технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите действия ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това. Ако смятате, че потребителско Ви име или парола са компрометирани, можете да промените паролата си по всяко време чрез Уебсайта, както и да се свържете незабавно с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Уебсайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и ние не носим никаква отговорност за тях. 

Ние не носим отговорност за защитата на всички лични данни, които Вие споделяте с трета страна въз основа на свързана с Вашия профил връзка, която сте оторизирали.

 • Как да се свържете с нас, ако имате въпроси във връзка с личните Ви данни? 

Ако имате каквито и да е въпроси във връзка с настоящата Политика Ви молим да се свържете с нас на [email protected]

Ако не сте удовлетворени  от начина, по който сме отговорили на Вашата жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин: 

Електронна поща: [email protected]

Телефон: +359 2 91-53-518

Или на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Република България.

 • Промени в Политиката 

Настоящата Политика е последно обновена на 01.10.2020. Ние можем да я променяме, за да бъде актуална спрямо действащото законодателство или нашите политики за поверителност. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно, за да бъдете информирани. Ако извършим промени, които съществено засягат правата Ви относно защитата на лични данни, ще Ви предоставим допълнително известие. Ако не сте съгласни с промени в тази Политика, трябва да преустановите използването на Уебсайта и нашите услуги.