ЦПО - Finance Academy
Loading...

Финакадеми ЦПО

Център за професионално обучение към “Финакадеми” ООД (202950494) е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) (линк), предоставящ образователни услуги в сферата на дигиталните компетенции по направления 343 (финанси, банково и застрахователно дело), 344 (счетоводство и данъчно облагане) и 345 (администрация и управление).

Изисквания за получаване на "Удостоверение за професионално обучение" от МОН

Уважаеми курсисти, в случай, че желаете да Ви бъде издадено удостоверение на МОН за професионално обучение (образец 3-37 на МОН) по част от професия след успешно положен изпит с оценка над 3.00 от изпита по практика и над 3.00 от изпита по теория, чрез бутон “Подай документи за професионално обучение” от секция "Обучения" в профила Ви, изпратете следните документи на основание чл. 14 от Закона за професионалното образование и обучение:

 • Медицински документ, удостоверяващ, че професията, за която се обучавате, не Ви е противопоказна. Документът може да е медицинско свидетелство, карта от медицински преглед, служебна бележка или друг медицински документ, издаден към началото на курса от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.), в който се удостоверява, че не Ви е противопоказно да се обучавате на компютърни умения. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса. Курсистите, които имат подадени заявки към предишни курсове, могат да използват медицинския документ, с който разполагат и не е нужно да го подновяват.
 • Документ за входящо образователно равнище – удостоверение за завършен Х клас съгласно отменения ЗНП или диплома за средно образование, или диплома за висше образование – за курсовете по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ - втора степен на професионална квалификация;
 • Документ за входящо образователно равнище – удостоверение за завършен ХII клас съгласно отменения ЗНП или диплома за средно образование, или диплома за висше образование - за курсовете по професиите: „Финансист“ - трета степен на професионална квалификация, „Оперативен счетоводител“ - трета степен на професионална квалификация и „Икономист“ - трета степен на професионална квалификация.
 • Снимка
 • Посочените документи е необходимо да изпратите до 14 дни за всеки отделен курс от датата на започване на съответния курса.

Оценяване:

Съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 13. (1) Оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 1, ал. 2 се извършва в точки, съответно за всяка част на изпита:

 • 1. за частта по теория на професията - максимален брой 100 точки;
 • 2. за частта по практика на професията - максимален брой 100 точки.

(2) Окончателната оценка от изпита по чл. 1, ал. 2 в брой точки се формира след успешното полагане на всяка част от изпита по ал. 1 и се изчислява в зависимост от степента на професионална квалификация, която се придобива по формула, съответно за:

 • 1. първа степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,3 × получения брой точки от частта по теория на професията + 0,7 × получения брой точки от частта по практика на професията;
 • 2. втора степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,4 × получения брой точки от частта по теория на професията + 0,6 × получения брой точки от частта по практика на професията;
 • 3. трета и четвърта степен на професионална квалификация - окончателната оценка в брой точки е равна на 0,5 × получения брой точки от частта по теория на професията + 0,5 × получения брой точки от частта по практика на професията.

(3) Окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2 в брой точки се превръща в цифрова оценка с точност до 0,01 по формулата:
Цифрова оценка = окончателната оценка в брой точки × 0,06.

(4) Окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2 е с количествен и качествен показател с точност до 0,01 и се определя, както следва:

 • 1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 - качествен показател "слаб";
 • 2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 - качествен показател "среден";
 • 3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 - качествен показател "добър";
 • 4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 - качествен показател "много добър";
 • 5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 - качествен показател "отличен".

Финакадеми ООД

 • За професия „Финансист“ - трета степен на професионална квалификация;
 • За професия „Оперативен счетоводител“ - трета степен на професионална квалификация;
 • За професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ - втора степен на професионална квалификация;
 • За професия „Икономист“ - трета степен на професионална квалификация;

ЦПО лиценз

Финакадеми ООД притежава лицензия 2023121614 / 06.02.2023г. от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение)

https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona