Курс Основи на счетоводството за предприемачи - юли 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Основи на счетоводството за предприемачи - юли 2024

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със счетоводни документи
 • Познаване на счетоводните принципи
 • Разпознаване и класифициране на активи
 • Работа със счетоводни сметки
 • Осчетоводяване на сделки
 • Разбиране на същността на данъците

Теми

 • Ресурси

  Обучението "Основи на счетоводството за предприемачи" е бонус за курсистите в програма "Бизнес мениджмънт и предприемачество".

  Курсът предоставя основни знания и умения, които биха помогнали на предприемачите за информираното управление на счетоводни аспекти на техните бизнеси.
  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Въведение в счетоводството

  • Счетоводството като дейност
  • Клонове на счетоводството
  • Счетоводни документи
  • Счетоводни принципи

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Активи на предприятието

  Същност на активите. Класификация
  • Дълготрайни (нетекущи) активи
  • Краткотрайни (текущи) активи
  • Амортизация на активите

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Собствен капитал и пасиви на предприятието

  • Същност на собствения капитал
  • Същност на пасивите (задълженията) 
  • Структура на собствения капитал
  • Видове пасиви (задължения) на предприятието

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Стопански операции. Счетоводни сметки. Сметкоплан

  • Видове стопански операции
  • Счетоводни сметки – същност и видове
  • Сметкоплан на предприятието
  • Стопански операции с активи и пасиви

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Разходи на предприятието

  • Същност на разходите
  • Видове разходи на предприятието
  • Стопански операции, в които участват разходи
  • Осчетоводяване на сделки по покупки

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Приходи на предприятието

  • Същност на приходите
  • Видове приходи на предприятието
  • Стопански операции, в които участват приходи
  • Осчетоводяване на сделки по продажби

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Данъци и данъчно облагане

  • Същност на данъците
  • Облагане с ДДС
  • Корпоративно облагане
  • Осчетоводяване на стопански операции с ДДС и корпоративен данък

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Годишни финансови отчети.

  • Същност на годишния финансов отчет
  • Компоненти на годишния финансов отчет
  • Счетоводни регистри – оборотна ведомост, главна книга хронологична ведомост, счетоводен амортизационен план

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Q&A за "Основи на счетоводството за предприемачи"

  Очаквайте повече информация скоро! 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

Кога стартира курсът?

Обучението стартира на 1 юли 2024 г., а занятията ще се провеждат на запис, като ще бъдат проведена Q&A сесия на живо. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде на запис. Видеата и учебните ресурси ще бъдат достъпни на 1 юли от страницата на курса. Ще бъде проведена Q&A сесия на живо с преподавателя, на която курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."