Курс Оперативно счетоводство - ноември 2024 - Finance Academy
Loading...
курс

Оперативно счетоводство - ноември 2024

Начало Начало: 26 ноември 2024
продължителност 6 седмици
кредити 1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Оперативно счетоводство - ноември 2024 Запиши се

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със счетоводни документи
 • Осчетоводяване на финансови и нефинансови активи
 • Изчисляване и отчитане на амортизациите
 • Отчитане на пасивите
 • Отчитане на приходите и разходите

Теми

 • Ресурси

  Обучението се провежда вторник и четвъртък, онлайн на живо от 19:00 в платформата на Finance Academy.
  Всички въпроси към лектора могат да бъдат задавани в slido с код ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Организация на счетоводството

  Лекцията ще се проведе на 26 ноември (вторник) от 19 часа.

  • Изисквания към текущото счетоводно отчитане
  • Изисквания към документалната обоснованост
  • Съхранение на счетоводните документи
  • Категории предприятия по Закона за счетоводството
  • Счетоводни принципи
  • Инвентаризация
  • Независим финансов одит
  • Годишен доклад за дейността


  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на покупка на дълготрайни активи

  Лекцията ще се проведе на 28 ноември (четвъртък) от 19 часа

  • Характеристика на нетекущите активи
  • Видове дълготрайни активи
  • Първоначално признаване на ДМА
  • Счетоводно отчитане при покупката на ДМА
  • Счетоводно отчитане при изграждане на ДМА по стопански начин

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на амортизация на дълготрайни активи

  Лекцията ще се проведе на 3 декември (вторник) от 19 часа.

  • Последващи разходи, свързани с ДМА
  • Амортизация на ДМА
  • Счетоводно отчитане на последващи разходи, свързани с ДМА
  • Счетоводно отчитане на амортизацията на ДМА

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на продажба на дълготрайни активи

  Лекцията ще се проведе на 5 декември (четвъртък) от 19 часа.

  • Счетоводно отчитане на продажбата на ДМА
  • Счетоводно отчитане на напълно амортизирани ДМА
  • Счетоводно отчитане при трансформация на ДМА в стоки
  • Счетоводно отчитане при апорт на ДМА в други предприятия
  • Счетоводно отчитане на брак и липси на ДМА
  • Упражнение върху ДМА

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на краткотрайните активи: Покупка на материални запаси

  Лекцията ще се проведе на 10 декември (вторник) от 19 часа.

  • Характеристика на текущите активи
  • Видове краткотрайни активи 
  • Оценка на стоково-материалните запаси
  • Доставна стойност на стоково-материалните запаси

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на краткотрайните активи: Калкулиране на себестойност

  Лекцията ще се проведе на 12 декември (четвъртък) от 19 часа.

  • Себестойност на стоково-материалните запаси
  • Последваща оценка на стоково материалните запаси
  • Методи за изписване

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на краткотрайните активи: Производство на готова продукция

  Лекцията ще се проведе на 17 декември (вторник) от 19 часа.

  • Методи за отписване на материални запаси
  • Последваща оценка на материалните запаси

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на задължения за заплати и осигуровки. Задължения към контрагенти.

  Лекцията ще се проведе на 19 декември (четвъртък) от 19 часа.

  • Отчитане на задълженията за заплати
  • Отчитане на задълженията за осигуровки
  • Отчитане на задълженията за данък по ЗДДФЛ
  • Отчитане на задълженията за ДДС

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на данъчни задължения. Банкови кредити.

  Лекцията ще се проведе на 7 януари (вторник) от 19 часа

  • Същност на лизинговите сделки
  • Отчитане на финансовия лизинг
  • Отчитане на оперативния лизинг
  • Отчитане на оперативен лизинг с неравномерни плащания
  • Отчитане на банковите заеми

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Формиране на основен капитал. Разпределяне на дивиденти. Допълнителни парични вноски

  Лекцията ще се проведе на 9 януари (четвъртък) от 19 часа

  •Същност собствения капитал
  • Отчитане на основния капитал
  • Увеличения и намаления на основния капитал
  • Допълнителни парични вноски
  • Разпределяне на дивиденти

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на приходи и разходи. Разходи за материали и услуги.

  Лекцията ще се проведе на 14 януари (вторник) от 19 часа

  • Същност на разходите
  • Приложими счетоводни принципи
  • Разходи по икономически елементи – същност и видове
  • Разходи за дейността – същност и видове
  • Финансови разходи
  • Същност на приходите
  • Приходи от дейността
  • Финансови приходи

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Отчитане на приходи и разходи: Приходи от продажба и формиране на финансов резултат

  Лекцията ще се проведе на 16 януари (четвъртък) от 19 часа

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Код за Sli.do ACCOUNT1

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Редовен изпит - Оперативно счетоводство - 25 и 26 януари

  Финалната оценка за този курс се формира от теоретичен изпит и практическа задача.

  Теоретичният изпит ще се проведе на 25 и 26 януари 2025г., като може да го стартирате най-рано в 08:00 часа на 25 януари и най-късно в 21:59 часа на 26 януари.

  След стартиране ще разполагате с 60 минути. Състои се от 20 въпроса от затворен тип, с един верен отговор.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема в деня на изпита и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 26 януари

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Финалните проекти изпращайте през бутона "Прати URL". 

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

 • Поправителен изпит - Оперативно счетоводство - 15 и 16 февруари

  Поправителният изпит ще се проведе на 15 и 16 февруари, като се състои от практическа и теоретична част.

  Периодът, в който теоретичната част може да се стартира е от 8:00 часа на 15 февруари до 21:59 часа на 16 февруари.

  Практическият проект формира основна част от оценката. Ще бъде прикачен към тази тема преди началото на изпита и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 16 февруари.

  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.

  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  ВАЖНО: За явяването на поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева (независимо от това, дали сте се явили на редовен изпит или не).

  Ще получите допълнителна информация за поправката, седмицата преди изпита.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

Виж всички теми

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ, както за студенти по счетоводство и финанси, така и за собственици на малък и среден бизнес. По време на обучението ще откриете цялостната информация, свързана със счетоводните стандарти и финансово отчитане. Обучението е подходящо както за начинаещи счетоводители, така и за финансови мениджъри и управители на малък и среден бизнес.

Как мога да се запиша?

За да се запишете, кликнете ТУК или бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването в курса е отворено до 26 ноември. Обучението стартира на 26 ноември 2024 г., а занятията ще се провеждат онлайн на живо, като ще бъдат провеждани в платформата на Finance Academy. Подробен график на занятията можете да откриете в раздел "Теми".

Как и къде ще се провеждат занятията?

Обучението ще бъде онлайн на живо. Първата лекция ще се проведе на 26 ноември  от страницата на курса. Занятията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19 часа като ще бъде направен запис на лекциите, които да можете да гледате и в удобно за вас време.

Какво представлява изпитът и кога ще се проведе?

Изпитът ще се проведе онлайн на 18 и 19 януари и ще се състои от теоретична и практическа част.

Ще получа ли сертификат след изпита?

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от Finance Academy, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите държавно признато "Удостоверение за професионално обучение", валидно в целия Европейски съюз. Изискванията за получаване на удостоверение можете да разгледате ТУК.

Колко струва обучението в курса и какво включва?

Онлайн ранно записване до 16 ноември

200 лв

Онлайн обучение на живо

Достъп до записите на лекциите, които да гледате в удобно за вас време

Доживотен достъп до видео записите и учебните ресурси

Участие в общност от бъдещи и настоящи счетоводители

Явяване на редовен изпит и издаване на сертификат

Николай Такиев

Преподавател

Николай Такиев е магистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Пред периода 2017-2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници. От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката. През 2020 г. Николай става част от екипа на най-големия професионален сайт за счетоводство в България – portalschetovodstvo.bg като автор на статии, свързани с данъци и счетоводство. През същата година Николай започва да се занимава активно с преподаване на счетоводство и данъци като води, както цялостни професионални програми по счетоводство, така и отделни семинари на редица теми.

Оперативно счетоводство - ноември 2024

Начало: 26 ноември 2024
6 седмици
1 кредита
Fundamentals
Запиши се
Оперативно счетоводство - ноември 2024 Запиши се
Оперативно счетоводство - ноември 2024

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."